มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดนหรือ ตชด. กล่าวคือตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่เพื่อเป็นกองกำลังเสริมแทนการใช้กำลังทหารในการรักษาความสงบตามช่องแนวตะเข็บชายแดน เนื่องมาจากสนธิสัญญากรุงเจนีวาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ห้ามไม่ให้มีกำลังทหารในช่วงระยะ 25 กิโลเมตรนับจากแนวชายแดน ซึ่งวัตถุประสงค์ในช่วงแรกที่ก่อตั้งตำรวจตระเวนชายแดนก็เพื่อป้องกันกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ามารุกรานในผืนแผ่นดินไทย เพราะในช่วงขณะนั้นคอมมิวนิสต์กำลังขยายตัวไปยังประเทศต่างๆจึงต้องมีการจัดกองกำลังป้องกันไว้

โดยตำรวจตระเวนชายแดนจะเป็นเพียงหน่วยเดียวที่ไม่เหมือนใคร เพราะเป็นได้ทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร จึงมีคุณลักษณะหลักที่สำคัญอยู่ 3 ประการคือ

 1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรับใช้ประชาชนได้อย่างเช่นตำรวจ
 2. สามารถทำหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา และราชบังลังก์ได้อย่างทหาร
 3. สามารถบริการประชาชนแทนกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆได้อย่างข้าราชการพลเรือน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าเป็นตำรวจตระเวนชายแดนมี ดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไม่สามารถร้องสิทธิใดๆได้
 2. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว
 3. สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ และทหารกองประจำการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาติให้เข้ารับการคัดเลือก

อุดมการณ์อันแน่วแน่ของตำรวจตระเวนชายแดน

 

 1. เทิดทูนและคงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกราชของความเป็นไทยรักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 2. คงไว้ซึ่งความอยู่รอดของชาติและความผาสุขของประชาชนอยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน
 3. ตำรวจตระเวนชายแดน มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด มัธยัส ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้ประชาชนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง พร้อมทั้งปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้

 

ภารกิจและหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน

 1. หน้าที่หลักสำคัญคือการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 2. การเข้าไปแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น การลักลอบขนยาเสพติด คนหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การค้าอาวุธสงคราม ปัญหาการปลูกฝิ่นตามพื้นที่ชายแดน และสนองงานตามพระราชดำริ นอกจากนั้นยังมีงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนให้สามารถดูแลพัฒนาตนเองได้ ที่สำคัญคือเรื่องการผูกมิตรไมตรีสัมพันธ์อันดีงามต่อประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรียงเคียงอยู่เสมอ

เราจะเห็นได้ว่าตำรวจตระเวนชายแดนมีความสำคัญไม่แพ้ทหารหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เลย ซึ่งถือได้ว่าตำรวจตระเวนชายแดนเป็นด่านหน้าที่จะช่วยปกป้องและคุ้มครองประเทศจากสิ่งที่ไม่ดี เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข