ตำรวจสายอำนวยการ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ?

ตำรวจสายอำนวยการ คือ ข้าราชการตำรวจอีกประเภทหนึ่ง มีหน้าที่ต้องดูแลมากมาย อีกทั้งยังต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับข้าราชการตำรวจอื่นๆ  หากแต่หน้าที่สำคัญซึ่งต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นอันเป็นลักษณะเฉพาะ คือ การช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการเสาะหาข้อมูลข่าวสาร , แนวทางการการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นไปได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ

ภารกิจหน้าที่ของ ตำรวจสายอำนวยการ

ทำหน้าที่ภารกิจตามได้รับมอบหมาย โดยจะต้องประกอบด้วย , การวางแผน , การจัดการ , การอำนวยการ , การประสานงาน , การควบคุม ตลอดจนการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service

ในการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการนั้น มีหน้าที่บูรณาการเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งมีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น การแสวงหาข่าวสารข้อมูล , ติดตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น , ตามสถานการณ์ , ประเมินข้อมูล ซึ่งได้รับจากการพิจารณา, สถานการณ์  , ประเมินผลข้อมูล รวมทั้งเสาะหาแนวโน้มความเป็นไปได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดทำเป็นโครงการอย่างมีลำดับขั้นตอน เพื่อเป็นข้อเสนอในแนวทางการปฎิบัติอันมีความเหมาะสม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีการวิเคราะห์ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อคาดการณ์ความต้องการของผู้บังคับบัญชา , การให้ข้อตกลงใจ รวมทั้งแนวคิดในการปฎิบัติ พร้อมกำกับดูแล ติดตามผลงาน ทั้งในระดับบนและระดับล่าง

คุณลักษณะของฝ่ายอำนวยการที่ดี ควรประกอบด้วยคุณสมบัติเหล่านี้

ตำรวจสายอำนวยการ

  • มีความรอบรู้ในหลายๆด้าน ไม่เพียงเฉพาะงานในหน้าที่ซึ่งตนจะต้องปฏิบัติเป็นประจำเท่านั้น หากแต่จะต้องมีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ซึ่งสามารถส่งผลได้โดยตรงและโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงาน เช่น รู้เท่าทันข่าวการเมือง , การเศรษฐกิจ , การเงิน , กฎหมาย รวมทั้งความรู้ใหม่ๆในข่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะต้องรู้จักแปลงเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ให้เป็นแนวทางในปฏิบัติอย่างมีรูปธรรมให้ได้ จากการอาศัย , กฎ , ระเบียบ , คำสั่ง , กฎหมาย เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยความคิด รวมทั้งจินตนาการอันกว้างไกล เพื่อเสาะหาแนวทางดีที่สุดอยู่เสมอ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นแนวทางใหม่ๆ นอกกรอบ แต่กลายมาเป็นแนวทางอันยอดเยี่ยมที่สุดก็เป็นได้
  • มีคุณธรรม การเป็นคนเก่งก็จะต้องควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม โดยต้องมีความสามารถทางด้านปัญญาอันเฉียบแหลมเป็นอาวุธ ซึ่งสามารถทำร้ายใครทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ เพราะฉะนั้นฝ่ายอำนวยการจึงจำเป็นต้องมีคุณธรรม เพื่อทำแต่สิ่งดีงาม ทั้งต่อตนเองและหน่วยงานด้วยความซื่อสัตว์ สุจริต
  • มีความกระตือรือร้น มีความต้องการจะปฏิบัติงานอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา และจะต้องเป็นบุคคลที่ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหา แม้ปัญหานั้นจะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม
  • มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งรู้จักการเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์