ตีแผ่อีกงานมุมของ ตำรวจท่องเที่ยวว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง ?

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยเป็นการยกระดับจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้นมา สาเหตุของการต้องยกระดับ ก็เพราะ ณ ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้เกิดปริมาณนักเดินทางชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งได้ถูกระบุเอาไว้ในตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจน โดยตัวบทกฎหมายได้กล่าวเอาไว้ว่า  ตำรวจท่องเที่ยว มีหน้าที่ดูแล รักษาความสงบสุขของบ้านเมือง , ป้องกัน พร้อมปราบปรามอาชญากรรม จากทั่วราชอาณาจักร มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายอื่นๆอันเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการชั่วคราวเพื่อการเดินทาง หรือเพื่อการอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ตำรวจท่องเที่ยว ในความเข้าใจของประชาชน ?

ตำรวจท่องเที่ยว

ในทัศนะของประชาชน ตำรวจท่องเที่ยวมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง รวมทั้งการประสานงานทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งซึ่งมีนักเดินทางล้นทะลักเข้ามาอย่างมหาศาล เช่น สนามบินดอนเมือง , สนามบินสุวรรณภูมิ , วัดพระแก้ว เป็นต้น อีกทั้งทำคดีซึ่งเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว ตำรวจท่องเที่ยวมีอำนาจ ซึ่งเหมือนกับตำรวจหน่วยอื่นๆเช่นเดียวกัน หากแต่ก็มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ทางด้านการบริการนักท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของตำรวจท่องเที่ยว นอกจากนี้พวกเขาเหล่านี้ยังมีอำนาจ ทางด้านการป้องกันปราบปราม การกระทำผิดตามกฎหมาย รวมทั้งตาม พ.ร.บ.ต่างๆ อย่างเข้มงวด ให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว , พ.ร.บ.ยาเสพติด , พ.ร.บ.คนเข้าเมือง รวมทั้ง พ.ร.บ อื่นๆ ตลอดจนงานในอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สรุปแล้ว ด้วยความเข้าใจตรงกัน เราจึงอยากขออธิบายสั้นๆว่า ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานใด สุดท้ายก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นเดียวกัน โดยมีพันธกิจหลัก ซึ่งใช้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจ นั่นก็คือ การบังคับใช้กฎหมาย ในการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย สำหรับวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร พร้อมอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนโดยไม่แบ่งแยก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นเหตุการณ์หรือความเดือดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างกับประชาชน ตำรวจท่องเที่ยวก็จะไม่รีรอในการเข้าไปช่วยเหลืออย่างแน่นอน  หากแต่ภารกิจเฉพาะทาง ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวให้ความรับผิดชอบโดยตรง ก็คือ เรื่องอันเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวโดยตรง ไม่ว่าจะทั้งเรื่องดูแลรักษาความปลอดภัย , ป้องกันปราบปราม , เอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย โดยเฉพาะในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นรายได้หลักของประเทศ เพราฉะนั้น การจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วเกิดความชอบอยากเดินทางกลับมาอีก จึงเป็นเรื่องมีความสำคัญซึ่งตำรวจท่องเที่ยวต้องช่วยกันดูแล สอดส่อง และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง