มาทำความรู้จักกับยศทหารไทย มีแบบใหนกันบ้าง

ประเทศไทยนั้น ได้นำระบบชั้นยศมาใช้ครั้งแรกในรัชกาลที่ 5 โดยได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก จนกระทั่งได้มีการแบ่งแยกลำดับยำออกจากกัน เพื่อให้เกิดความชั้นเจนในสายระบบงานเมื่อปี พ.ศ. 2431 แล้วจึงมีการจัดระเบียบยศของทหารเรือตามมาในภายหลัง โดยใช้แนวทางการจัดลำดับตามแบบกองทัพเรือในต่างประเทศ ต่อมาได้มีการก่อตั้ง “กองทัพอากาศขึ้น” ทำให้ต้องมีการสร้างลำดับชั้นยศขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยจากชั้นยศของกองทัพเรือที่มีอยู่แต่เดิม ส่วนของตำรวจนั้น ได้หยิบยกนำของทหารบกมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

สำหรับยศของชั้นสัญญาบัตร จะต้องมีการพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ โดยก่อนที่จะได้รับพระราชโองการพระราชทานยศ ผู้ที่ถูกแต่งตั้งจะได้ตำแหน่ง “ว่าที่” จนกว่าพระราชโองการจะมาถึง จึงถือว่าได้รับตำแหน่งสัญญาบัตรโดยสมบูรณ์ ลำดับยศแบ่งออกได้เป็น 3 เหล่าทัพ ยศสูงสุดที่จะในแต่ละเหล่าทัพนั้นคือ “จอมพล” ซึ่งเป็นยศทหารชั้นสูงสุดของกองทัพไทย เป็นรองเพียงแค่จอมทัพไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงดำรงยศนี้ โดยเราสามารถเรียงลำดับจากชั้นผู้ประทวน ไปจนถึงชั้นสัญญาบัตรได้ดังนี้

ยศทหารกองทัพบก (Royal Thai Army Ranks)

ทหารบก

ยศทหารบก น่ารู้

1.นักเรียนนายสิบ

2.นักเรียนนายร้อย (นนร.)

3.สิบตรี (ส.ต.)

4.สิบโท (ส.ท.)

5.สิบเอก (ส.อ.)

6.จ่าสิบตรี (จ.ส.ต.)

7.จ่าสิบโท (จ.ส.ท)

8.จ่าสิบเอก (จ.ส.อ.)

9.ร้อยตรี (ร.ต.)

10.ร้อยโท (ร.ท.)

11.ร้อยเอก (ร.อ.)

12.พันตรี (พ.ต.)

13.พันโท (พ.ท.)

14.พันเอก (พ.อ.)

15.พลตรี (พล.ต.)

16.พลโท (พล.ท.)

17.พลเอก (พล.อ)

18.จอมพล

ยศทหารกองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force Ranks)

ทหารอากาศ

ยศทหารอากาศ

1.นักเรียนจ่าอากาศ (นจอ.)

2.นักเรียนนายเรืออากาศ (นนอ.)

3.จ่าอากาศตรี (จ.ต.)

4.จ่าอากาศโท (จ.ท.)

5.จ่าอากาศเอก (จ.อ.)

6.พันจ่าอากาศตรี (พ.อ.ต.)

7.พันจ่าอากาศโท (พ.อ.ท)

8.พันจ่าอากาศเอก (พ.อ.อ.)

9.เรืออากาศตรี (ร.ต.)

10.เรืออากาศโท (ร.ท.)

11.เรืออากาศเอก (ร.อ.)

12.นาวาอากาศตรี (น.ต.)

13.นาวาอากาศโท (น.ท.)

14.นาวาอากาศเอก (น.อ.)

15.พลอากาศตรี (พล.อ.ต.)

16.พลอากาศโท (พล.อ.ท.)

17.พลอากาศเอก (พล.อ.อ)

18.จอมพลอากาศ

ยศทหารกองทัพเรือ (Royal Thai Navy Ranks)

ทหารเรือ

ลำดับขั้นของยศทหารเรือ

1.นักเรียนจ่าทหารเรือ (นรจ)

2.นักเรียนทหารเรือ (นนร.)

3.พลทหาร (พลฯ)

4.จ่าศตรี (จ.ต.)

4.จ่าโท (จ.ท.)

5.จ่าเอก (จ.อ.)

6.พันจ่าตรี (พ.จ.ต.)

7.พันจ่าโท (พ.จ.ท)

8.พันจ่าเอก (พ.จ.อ.)

9.เรือตรี (ร.ต.)

10.เรือโท (ร.ท.)

11.เรือเอก (ร.อ.)

12.นาวาตรี (น.ต.)

13.นาวาโท (น.ท.)

14.นาวาเอก (น.อ.)

15.พลเรือตรี (พล.ร.ต.)

16.พลเรือโท (พล.ร.ท.)

17.พลเรือเอก (พล.ร.อ)

18.จอมพลเรือ