มาทำความรู้จัก ‘ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง’ กันดีกว่า

ประชาชนหลายๆคน ที่ต้องเดินทางเข้า – ออก สนามบินอยู่บ่อยครั้ง และคลุกคลีกับการโดนตรวจอย่างละเอียดอยู่เป็นนิจบางครั้งคงเกิดคำถามขึ้นในใจว่า ‘ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง’ หรือคำย่อคือ ตม. เป็นตำรวจจากไหนหรือสังกัดอะไร วันนี้เรามาทำความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นกันดีกว่า

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

‘เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง’ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องสอบตำรวจก่อนทำงานขึ้นตรงกับหน่วยงาน ‘สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ’ เพราะฉะนั้นจึงมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองรวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่…

 • ปฏิบัติภารกิจตามสนามบินนานาชาติ เพื่อตรวจหนังสือเดินทาง
 • ปฏิบัติภารกิจตามจังหวัดต่างๆ คอยให้บริการทางด้านต่างๆแก่คนต่างด้าว ตลอดจนสืบสวนปราบปรามคนต่างด้าว เมื่อกระทำผิดกฎหมาย

‘ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง’  มีการแต่งกายแบบตำรวจทั่วไป แต่มีความแตกต่างคือมีการประดับบ่าอินทรธนู แทนชั้นยศ ดังนี้

 • 1 ขีด แทน ชั้นนายสิบ
 • 1 ขีดครึ่ง แทน ชั้นจ่าสิบตำรวจ และนายดาบ
 • 2 ขีด แทน ร้อยตำรวจตรี และ ร้อยตำรวจโท
 • 3 ขีด แทน ร้อยตำรวจเอก และ พันตำรวจตรี
 • 4 ขีด แทน พันตำรวจโท

ตำรวจ ตม. จะประดับบ่าอินทรธนูจากระดับสารวัตรลงมา เพราะฉะนั้นจึงมีขีดมากเพียง 4 ขีด แต่ถ้าเป็นระดับรองผู้กำกับการขึ้นไป จวบจนถึงผู้บัญชาการสำนักงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุด จะประดับชั้นยศด้วยเครื่องหมายตำรวจแบบปกติ

 • ในปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ยังมีไม่ครบทุกจังหวัด โดยบางครั้งต้องดูแลรับผิดชอบหลายจังหวัดร่วมด้วย เช่น ตม.จว.ลพบุรี ดูแล 4 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี , สระบุรี , สิงห์บุรี , ชัยนาท
 • ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ดูแล 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา , สุพรรณบุรี , อ่างทอง
 • บางจังหวัดดูแลรับผิดชอบแค่จังหวัดเดียว เช่น ตม.จว.ตาก , ตม.จว.ปทุมธานี , ตม.จว.สมุทรปราการ เป็นต้น

เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลตลอดจนพาหนะต่างๆ ที่ทั้งเข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะเขากำลังพำนักอยู่ ณ ประเทศไทย ตลอดจนเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ดูแลการติดต่อเรื่องอาณาเขตกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่

 • ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • สหพันธรัฐมาเลเซีย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน่วยงานอยู่ใน 68 จังหวัด ดูแลความเคลื่อนไหวของการเดินทางเข้า – ออกเข้าประเทศทั้งทางบก , ทางน้ำ , ทางอากาศ

สรุปแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งอันมีหน้าที่สำคัญยิ่งอย่างยิ่งยวด ปฏิบัติงานให้บริการในการเดินทางข้ามพรมแดนตลอดจนดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศ เป็นด่านหน้าในการระงับบุคคลต้องห้ามหรือมีลักษณะไม่พึงประสงค์ ไม่ให้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศได้ นอกจากนี้ยังคอยป้องกันภัยคุกคามอันมีต่อความปลอดภัยมั่นคงในรูปแบบต่างๆ