มาทำความรู้จัก เสนาธิการทหาร มีหน้าที่ และความสำคัญอย่างไร

เสนาธิการ เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งทางทหาร มีความสำคัญมากในกองทัพ โดยประวัติความเป็นมาของ ตำแหน่งนายทหารเสนาธิการ ที่อ้างอิงจากสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 28 ได้อธิบายไว้ว่า เสนาธิการ คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ประสานงาน

 

โรงเรียนเสนาทหารระหว่างผู้บังคับบัญชากับหน่วยทหาร โดยตำแหน่งนี้ทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งของฝ่ายตนและฝ่ายข้าศึกด้วยความรอบคอบ ทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างรอบคอบ อีกทั้งยังทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสั่งตามผู้บังคับบัญชากำหนด ให้ส่งไปถึงหน่วยงานทางทหารได้ทันเวลา อีกทั้งผู้รับต้องเข้าใจสารนั้นอย่างแจ่มแจ้ง นอกจากนี้ช่วยผู้บังคับบัญชายังมีหน้าที่ดูแลหน่วยทหาร ให้เป็นไปตามคำสั่งที่ได้รับมา นอกจากเครื่องหมายของเหล่าเสนาธิการ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์พิเศษแล้ว ก็ยังมีสายยงยศตำแหน่งของฝ่ายเสนาธิการ ซึ่งในปัจจุบันใช้กันเป็นสัญลักษณ์สากลทั่วโลก ในส่วนของกองทัพบกไทย ในปี พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารผู้ใหญ่ระดับหัวหน้า ที่ทำงานอยู่ในกรมยุทธนาธิการทหารบก ใช้สายยงยศประเภท 2 เส้น และเกลี้ยง 1 เส้น ติดจากบ่าขวามาหาดุมคอเสื้อ แต่ไม่ได้บ่งถึงสายยงยศของฝ่ายเสนาธิการ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ต่อมามีการกำหนดให้ผู้ที่สามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตร ‘นายทหารฝึกราชการกรมยุทธศาสตร์ทหารบก’ นอกจากนี้เสนาธิการทหารบก ยังเล็งเห็นว่าตำแหน่งนี้สมควรยกย่องให้เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการ และเมื่อได้ออกปฏิบัติงานจริงแล้ว ผู้บังคับบัญชาเล็งเห็นว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่ง จึงให้สืบต่อไปเพื่อให้กระทรวงกลาโหมออกคำสั่ง ให้ใช้สายยงยศสืบต่อไป จนกระทั่งเกิดสายยงยศฝ่ายเสนาธิการ อันเป็นสายไหมทองหรือไหมเหลืองถักจำนวน 1 เส้น , สายเกลี้ยง 1 เส้น แลตุ้มโลหะเหลืองทอง 1 ตุ้ม ในอดีตมีประวัติเล่าขานว่า Napoleon คิดสายยงยศขึ้นมา โดยมีแรงบันดาลใจมาจากเชือกผูกม้าที่นายทหารคนสนิทคนหนึ่ง ใช้คล้องแขนขณะจับม้า โดยต่อมาได้มีการนำมาใช้เป็นเครื่องประดับของนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดกำลังใจในการทำงาน เนื่องจากในสมัยก่อนทหารฝ่ายเสนาธิการแห่งประเทศฝรั่งเศสมียศเกินร้อยเอกมิได้

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2452 ภายใต้คำสั่งของ จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ โดยมีจุดประสงค์ให้การศึกษาทางด้านยุทธวิธีทางการทหารให้แก่ทหารของกองทัพ ต้องมีการสอบคัดเลือกเพื่อคัดคนที่มีทั้งพลังกายและพลังสมอง โดยหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบัน ได้ถือหลักตามโรงเรียนเสนาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าบรรยายตามความต้องการเดิม นอกจากนี้ยังมีการรับนายทหารจากประเทศพันธมิตรเข้ามาศึกษาร่วมกันด้วย