หน้าที่ของตำรวจ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

ตำรวจ อาชีพที่ต้องอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชน  เป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบ คุ้มครองประชาชน ดูแลบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข นอกจากนั้นแล้วตำรวจยังมีหน้าตรวจตราความเรียบร้อย จับกุม ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมาย อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติศักดิ์ศรี ต้องเสียสละ ตำรวจถูกเรียกชื่อตามความรับผิดชอบ  ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจจราจร ตำรวจนครบาล ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร ตำรวจลับ ตำรวจวัง ตำรวจสภา ตำรวจสันติบาล ตำรวจหลวง เป็นต้น

หน้าที่ของตำรวจในมุมมองของคนทั่วไป

คุณสมบัติของคนที่อยากเป็นตำรวจ คือ ต้องมีความรักในอาชีพพร้อมที่จะรับผิดชอบรวมถึงให้บริการแก่ประชาชน มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล้าหาญ เป็นคนรอบคอบ มีบุคลิกภาพที่ดี สะอาดเรียบร้อย ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน มักทักษะทางด้านกีฬา เช่นว่ายน้ำ วิ่ง  มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นคนมีน้ำใจ ที่สำคัญจะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยค่อนข้างสูง ความก้าวหน้าของอาชีพตำรวจ มีโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ตามสายงานที่ปฏิบัติอยู่ ความสามารถ ผลงาน แถมยังสามารถศึกษาต่อได้ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าจำนวนของตำรวจก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อการพิทักษ์ ดูแล บริการประชากรอย่างทั่วถึง ดังนั้นอาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการอยู่จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ พระเจ้าชาร์ล ที่ ๕ แห่งประเทศฝรั่งเศส ได้ทรงวิเคราะห์ศัพท์ แยกเป็นรายอักษร ของคำว่า POLICE ไว้ว่า

 • P   มาจาก Politeness หมายถึง ความสุภาพเรียบร้อย
 • O  มาจาก Obedience หมายถึง เชื่อฟังคำสั่ง
 • L   มาจาก Legal Knowledge หมายถึง รู้กฎหมาย
 • I    มาจาก Investigation หมายถึง การสืบสวน สอบสวน
 • C   มาจาก Cooperation หมายถึง ความร่วมมือ สามัคคี ในหน้าที่
 • E   มาจาก Energy หมายถึง ความเข้มแข็ง ต่อการงานในหน้าที่

อาชีพตำรวจ เป็นอาชีพที่เด็กๆ หลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะเป็นทั้งหญิงทั้งชาย เหตุผลอาจเพียงเพราะอยากแต่งตัวด้วยชุดเท่ๆ มีปืนอยู่ข้างกาย วิ่งจับผู้ร้าย มีรถเท่ห์ๆ ขับ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็ถือเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยๆ เติบโตมาอย่างมีความฝัน เป็นแรงบันดาลใจให้ตั้งใจเรียนและกลายมาเป็นตำรวจที่ดีของประเทศต่อไป

ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ตำรวจดังต่อไปนี้

 1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
 2. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 3. ป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
 4. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 6. ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 7. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตาม (1)(2)(3)(4) หรือ (5)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ