หน้าที่ของทหารที่คนไทยควรต้องรู้

ทหาร หรือที่เราเรียกันว่ารั้วของชาติมีบทบาทสำคัญมากมายแก่ชาติไทย ทั้งในเรื่องของการปกป้องเอกราชตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศชาติ คอยปกป้องการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของต่างชาติที่จะเข้ามายึดครอบครองประเทศ และหน้าที่สำคัญคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชาติ ทำให้พี่น้องประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข กินอิ่ม นอนหลับอย่างไม่ต้องหวั่นเกรงอันตรายใดๆ

แต่ถ้าจะพูดถึงหน้าที่ของทหารในแง่ของกฎกระทรวงกลาโหมจะมีหน้าที่หลักที่ขอยกตัวอย่างมาเพียง 3 ข้อ ที่สำคัญอันถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่ทหารทุกนายต้องพึงปฎิบัติ คือ

  1. พิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักรปราบปรามการกบฏและการจราจลโดยจัดให้มีและใช้กำลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  2. พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. ปฏิบัติการอื่นที่เป็นปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือปฏิบัติการอื่นใดทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี

ซึ่งเราสามารถแบ่งสถาบันทหารออกได้ 3 เหล่าทัพใหญ่ๆ คือ

  • กองทัพบก : มีหน้าที่สำคัญในการเป็นรั้วของชาติ betflix เว็บตรง พร้อมกับมีประวัติศาตร์มายาวนานเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย ต่อด้วยกรุงศรีอยุธยา จนถึงปัจจุบันคือกรุงรัตนโกสินทร์ มีหน้าที่หลักในการรบภาคพื้นดิน เป็นกองกำลังที่มีกำลังพลมากที่สุดและถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการป้องกันประเทศ
  • กองทัพเรือ : มีหน้าที่ในการปกป้องน่านน้ำภายในประเทศ ไม่ให้กองกำลังหรือเรือของชาติอื่นรุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำทางทะเล และเป็นที่กล่าวขานกันว่าการฝึกของกองทหารเรือจัดได้ว่าฝึกหนัก โหดที่สุดในบรรดาสามเหล่าทัพ
  • กองทัพอากาศ : มีหน้าที่ปฎิบัติการเหนือน่านฟ้าของประเทศเรา เพื่อคอยปกป้องการรุกรานทางอากาศ ซึ่งเป็นกองทัพที่ได้รับความสนใจมากที่สุดด้วยเช่นกัน

ถึงแม้หน้าที่หลักของทหารคือการปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการรุกรานของข้าศึก แต่ในยามที่บ้านเมืองสงบทหารก็ยังคงทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความลำบากเดือดร้อน อย่างที่เราพบเห็นกันอยู่เสมอ เช่น เมื่อปี 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ น้ำท่วมสูงเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยไล่จากภาคเหนือลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันอย่างแสนสาหัส บางคนถึงกับไร้ที่อยู่อาศัย อาหารการกินขาดแคลน ซึ่งในตอนนั้นทหารเป็นกำลังหลักที่สำคัญที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะขับรถรับส่ง ขับเรือ หรือนำอากหารเข้าไปแจกจ่ายยังประชาชนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ เรียกได้ว่าทหารเป็นทุกอย่างของประชาชนอย่างแท้จริงคะ