มาเรียนรู้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นคืออะไร และทำไมญี่ปุ่นไม่มีทหาร

     กองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่น กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นคืออะไร และทำไมญี่ปุ่นไม่มีทหาร หากเรียกกันเป็นคำทับศัพท์นั้นสามารถที่จะเรียกสั้นๆได้ว่า จิเอไต หรือ JSDF ในบางครั้งก็อาจจะถูกเรียกว่า JSF หรือ SDF อีกด้วย สำหรับกองกำลังป้องกันตัวเองนี้เป็นบุคลากรของประเทศญี่ปุ่นที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากที่สงครามโลกในครั้งที่ 2  ได้สิ้นสุดลงเพื่อที่จะได้แทนที่กองทัพจักรวรรดิของญี่ปุ่นที่ได้ถูกยุบไป และฝ่ายสัมพันธมิตรจะได้ไม่ทำการยึดครองประเทศญี่ปุ่น ในเวลาหลังสงคราม กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนั้นได้ถูกใช้งานเฉพาะภายในประเทศมีหน้าที่ในการทีจะปกป้องและป้องกันประเทศอธิปไตยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตให้มีการปฏิบัติภารกิจใดๆ ในต่างประเทศ ยกเว้นในสถานการณ์ที่เป็นการป้องกันตัวเองในเขตที่จำกัดเท่านั้น แม้อาจจะมีภารกิจในต่างประเทศในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ แต่ล่าสุดนั้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 คณะรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ตีความรัฐธรรมนูญ ในมาตราที่ 9 ใหม่ สรุปได้ว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนั้นจะสามารถที่จะส่งทหารไปปฏิบัติภารกิจการป้องกันตนเองร่วมได้ ( Collectvie-Self Defence) ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อปกป้องชาติหนึ่งจาการที่จะถูกรุกราน โดยญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาติพันธมิตรใกล้ชิดที่กำลังถูกโจมตีได้ หากการโจมตีนั้นเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของประเทศญี่ปุ่น และไม่มีวิธีอื่นในการปกป้องชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่น ในด้านการพัฒนาอาวุธของญี่ปุ่นนั้น ในรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นถูกกำหนดไม่ให้มีการสร้างและพัฒนาอาวุธในเชิงรุก ส่วนในด้านของการการห้ามส่งออกนั้น แม้ญี่ปุ่นจะเป็นผู้กำหนดขึ้นเองในปี พ.ศ.2510 แต่ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 ญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายกฎหมายในการห้ามส่งอาวุธออก โดยเปลี่ยนเป็นให้มีการส่งออกอาวุธได้ รวมถึงสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการผลิตอาวุธกับนานาชาติได้ แต่ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะไม่สามารถส่งออกอาวุธให้กับประเทสที่กำลังมีการขัดแย้ง หรืออาจที่จะเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของนานาชาติได้ Read more about มาเรียนรู้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นคืออะไร และทำไมญี่ปุ่นไม่มีทหาร[…]